Защита на лични данни

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) влиза в сила на 25.05.2018г.

Частна детска градина „Детска мечта“ ООД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на  българското законодателство и Общия регламент относно защитата на данните във връзка с обработването на личните данни и свободно движение на такива данни.

Частна детска градина „Детска мечта“ ООД е администратор на лични данни и като такъв събира и обработва лични данни на родители, деца, персонал и лица, с които осъществява контакт по повод възможно встъпване в договорни отношения. Събирането и обработването на лични данни Частна детска градина „Детска мечта“ ООД изпълнява  единствено във връзка с упражняване на своята основна дейност – предоставяне на услуги по отглеждане, образование и възпитание  на деца и свързаните с тях допълнителни услуги, въз основа на дадено съгласие от лицата или техните законни представители.

Частна детска градина „Детска мечта“ ООД обработва, съхранява и предоставя лични данни с цел изпълнение на нормативно определени свои задълженията си към съответни държавни и общински  органи, включително, но не само, РУО, МОН, Агенция за закрила на детето, НАП, НОИ, Инспекция по труда, РЗИ, частни организации/лица.

При обработване на личните данни стриктно спазваме принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на съхранение на личните данни.

Частна детска градина „Детска мечта“ ООД обработва личните данни на субектите, като спазва точно всички установени от Общия регламент относно защитата на данните принципи:  законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субекта на данните; ограничение на целите –  събират се данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; свеждане на данните до минимум – с оглед необходимостта за събирането им във връзка с целите, за които се обработват; точност – личните данни се поддържат в актуален вид, като се предприемат всички разумни мерки; ограничение на съхранението – съхраняват се за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват; цялостност и поверителност – като е осигурена защита срещу нерегламентиран достъп и разпространение.

Обработените лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от законово установения ред. След изтичане на законово регламентирания срок за сръхранението на личните данни, същите се изтриват и унищожават, без ненужно забавяне.

Частна детска градина „Детска мечта“ ООД Ви информира, че във връзка със събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните Ви данни/личните данни и на Вашите деца/ имате право, ако не е определено друго с нормативен документ, да оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни/личните данни на Вашите деца, имате право на достъп до тях – да получите информация за тяхната обработка, да поискате корекция, ограничение, изтриване,  забравяне на личните Ви данни/личните данни на Вашите деца. В тези случаи моля да се свържете с нас на detskamechta@gmail.com

За ЧДГ ``ДЕТСКА МЕЧТА``

Сбъднете мечтата на своето дете, предоставяйки му възможността да стане част от семейството на "Частна детска градина "Детска Мечта"

Последнo събитиe

No Events Found

Контакти

гр. София, Симеоново-Драгалевци, ул. Проф. Боян Ничев 2
‬‬+359 882 502 809
+359 892 333 444